Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Informacje o BIP

Informacje wyłączone

Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:

Teodor Dramski (sekretarz/z-ca wójta)
Tel: (32) 285-74-93 lub (32) 285-73-13
INFORMACJA
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w/w ustawy.

Prawo dostępu przysługuje każdemu bez konieczności wykazywania interesu prawnego lub faktycznego.

Ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może wynikać jedynie z:

- ochrony informacji niejawnej,
- ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

1. Ogłoszenia w urzędowym publikatorze teleinformatycznym –BIP.
2. Wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych.
3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej.
4. Na wniosek (ustny lub pisemny) zainteresowanego.

Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w w/w terminie – podmiot informuje wnioskodawcę   o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2008-03-05 10:11:30
Data utworzenia2003-04-29
Data udostępnienia2007-11-30 10:16:50
Osoba odpowiedzialnaTeodor Dramski
UdostępniłSebastian Dziechciarczyk